Anmälningsvillkor seminarium

Anmälningsvillkor för seminariedeltagande / Registration Conditions for participation in seminars 

- Anmälan är bindande och avanmälan skall göras senast 14 dagar innan genomförandet annars debiteras hela avgiften.
- Registration is binding and the cancellation must be made 14 days before implementation would otherwise be charged the full fee.

- Det står anmälaren fritt att överlåta sin deltagarplats till annan person utan extra kostnad. Detta skall meddelas senast 24 timmar innan genomförandet till Skånsk Byggtjänst, co@skanskbyggtjanst.se. 
- The notifier is free to transfer his participant location to another person at no extra cost. This must be notified 24 hours prior to the implementation Skånsk Byggtjänst, co@skanskbyggtjanst.se.

- Förtäring ingår kostnadsfritt enligt presenterat program. Speciella önskemål meddelas Skånsk Byggtjänst i god tid.
- Ingestion included free of charge under the presented programs. Special requests notified Skånsk Byggtjänst in good time.

- Betalningsvillkor är 30 dagar mot faktura före genomförd aktivitet. Moms tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Nystartade företag debiteras med förskottsbetalning före seminariets genomförande.
- Payment terms are 30 days against invoice before completion of the activity. VAT. Interest will be charged under the Act. Start-ups charged by prepayment before the seminar implementation.

- Vi förbehåller oss rätten till ändring och att ställa in seminariet vid för få deltagare. Inbetald deltagaravgift återbetalas då. Inga andra ersättningsanspråk kan ställas på arrangören.
- We reserve the right to change and to set the seminar on too few participants. Paid entry fee refunded then. No other claims can be made on the organizer.

- Information om seminariet lämnas på Skånsk Byggtjänsts hemsida, www.skanskbyggtjanst.se.
- Information on the seminar given on Skånsk Byggtjänst website, www.skanskbyggtjanst.se.

- Föredragshållarna ansvarar själva för seminarieinnehållet och föredragsbeskrivningen.
- The speakers are responsible for the content of seminars and lectures description.

- Eventuell dokumentation ingår i seminarieavgiften.
- Any documentation included in the seminar fee.

Svedala 20170303/CO

Box 267, 233 33 Svedala - Tel 040-92 00 10 - info@skanskbyggtjanst.se
Copyright 2018 - Skånsk Byggtjänst AB